Disclaimer

Disclaimer

DEZE SITE WORDT GELEVERD DOOR SHOPIFY. SHOPIFY GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, WIJST SHOPIFY ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. SHOPIFY/KOBELCO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE.

Toepasselijk recht:

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Shopify en Kobelco, gevestigd in Nederland. Als zodanig is Nederlands recht van toepassing op deze disclaimers, algemene voorwaarden, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze site en deze disclaimers, algemene voorwaarden.