Algemene voorwaarden

Op elk gebruik van kobelcofanshop.com (hierna: de Shop) zijn deze Algemene Voorwaarden van Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (hierna Kobelco) van toepassing. Door een bestelling te plaatsen in de Shop gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos aan de Klant toegezonden.

definities

1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon die handelt als koper van goederen of diensten, maar niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 2. Gebrek(en): elke afwijking van een Product van de Specificatie en elke onjuiste werking van een Product;
 3. Levertijd: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het Product moet worden geleverd of de Dienst moet zijn uitgevoerd;
 4. Bestelling: elke bestelling van Producten door een Klant, via welke vorm van communicatie dan ook, wordt beschouwd als een Bestelling onder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden;
 5. Overeenkomst: elke overeenkomst die tussen KOBELCO en Klant tot stand komt, elke wijziging van of bijlage bij de overeenkomst, en alle (rechts)handelingen die nodig zijn ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst;
 6. Product(en): item(s) die de Klant verbindt zich te kopen van KOBELCO;
 7. Specificatie: de beschrijving(en) opgesteld en/of uitdrukkelijk goedgekeurd door KOBELCO van de door KOBELCO geleverde Producten en vermeld in de Bestelling of Overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke Specificatie, de omschrijving van hetgeen uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen of de situatie die in de branche als geheel het meest voorkomt;
 8. Verkoop op afstand: een door KOBELCO georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waaronder begrepen telefoon en internet, waarbij tot en met het sluiten van een Overeenkomst gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. KOBELCO: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kobelco Construction Machinery Europe BV  gevestigd aan 1327 AE (Veluwezoom 15) te Almere, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58071792, telefoon 0031 (0)36 2020 300, BTW NL852860869B01, alsmede alle wettelijke opvolgers onder algemene of bijzondere titel;
 10. Voorwaarden: de laatste versie van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Klanten. Deze Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos aan de Klant toegezonden;
 11. Herroepingstermijn: De wettelijke termijn waarbinnen de Klant zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

2. Toepasselijkheid en ongeldigheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke prijsopgave, aanbieding, Overeenkomst en/of verkoop van Producten met Klanten.
2.2. De “KOBELCO Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Bedrijven” zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KOBELCO en partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enig moment nietig wordt of geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. KOBELCO en de Klant zullen dan nieuwe voorwaarden bespreken ter vervanging van de nietige of geannuleerde voorwaarden, rekening houdend met het doel en de bedoeling van de nietige en/of geannuleerde voorwaarden.
2.4. Indien deze Algemene Voorwaarden op enig moment in een andere taal worden vertaald, zal bij tegenstrijdigheid de Engelstalige tekst leidend zijn.
 

3. Aanbod en aanvaarding

3.1. Een Overeenkomst kan tot stand komen via Verkoop op Afstand.
3.2. Elke prijsopgave en aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door KOBELCO. Een prijsopgave of aanbieding vervalt indien het Product waarvoor de prijsopgave of aanbieding bedoeld was niet meer leverbaar is.
3.3. KOBELCO aanvaardt een Bestelling op het moment dat deze schriftelijk door KOBELCO is bevestigd.
3.4. Indien de Bestelling van de Klant afwijkt van het aanbod in de prijsopgave, dan is KOBELCO niet verantwoordelijk voor de Overeenkomst, tenzij KOBELCO het tegendeel aangeeft.
3.5. KOBELCO behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder verdere kennisgeving. In geval van een dergelijke weigering zal KOBELCO de klant binnen veertien (14) dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte brengen.
3.6. Indien om welke omstandigheid dan ook, met inbegrip van de aard, omvang of noodzaak van haast om de bestelling uit te voeren, geen orderbevestiging is verzonden, moet de KOBELCO-factuur worden beschouwd als een bevestiging van de bestelling.
3.7. Elke Overeenkomst kan door KOBELCO worden geannuleerd op voorwaarde dat de Klant, naar de exclusieve mening van KOBELCO, onvoldoende krediet heeft om aan de voorwaarden van de Overeenkomst te voldoen.

4. Heroverwegingsperiode:

4.1. In geval van Verkoop op Afstand geldt voor het aanbod een Heroverwegingstermijn van veertien (14) dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het Product(en) door de Klant.
4.2. Tijdens de bedenktijd heeft de Klant het herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft het Product(en) te retourneren, zonder enige verplichting zijnerzijds anders dan het betalen van de directe verzendkosten om het Product terug te sturen. Het Product dient in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie), in nieuwstaat en binnen de bedenktijd te worden geretourneerd.
4.3. Indien de Producten zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van de voorwaarden van de vorige zin, zal KOBELCO de ontbinding van de aankoop bevestigen na ontvangst en inspectie van het/de geretourneerde Product(en) per retourpost en ervoor zorgen dat het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst aan de Klant wordt geretourneerd. ontvangst van de volledige retourzending. De Klant is verplicht alle redelijke instructies van KOBELCO op te volgen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust op de Klant. De Klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.
4.4. De Klant kan de Heroverwegingsperiode enkel inroepen op de manier die door KOBELCO is aangegeven tijdens de aankoop en/of levering van het Product.

5. Prijzen en betaling

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in Euro's inclusief BTW en andere van overheidswege verplichte belastingen, alsmede eventuele reis-, verzend- en administratiekosten vermeld in de Overeenkomst, tenzij anders vermeld.
5.2. Indien de Klant en KOBELCO een prijs overeenkomen, behoudt KOBELCO zich het recht voor om de prijs te verhogen. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na de datum van Overeenkomst, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen, tenzij deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien deze prijsverhoging meer dan drie maanden na de datum van de Overeenkomst plaatsvindt, kan de Klant de overeenkomst ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt.
5.3. KOBELCO is niet aansprakelijk voor verkeerde prijsvermeldingen of andere feitelijke fouten in het aanbod en/of de prijsopgave, op de KOBELCO Webshop, in advertenties, in publicaties, in orderbevestiging, in facturen of in andere documenten indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen of kon hebben begrepen dat de fout het gevolg was van een vergissing of een schrijffout.
5.4. In het geval van een verkoop op afstand moeten alle betalingen worden gedaan met creditcard of PayPal®. Het is aan KOBELCO om te beslissen om op rekening te leveren zonder opgaaf van reden aan de Klant om de levering op rekening te weigeren. Indien een Klant is goedgekeurd voor aankoop op rekening, dienen alle facturen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, aftrek of opschorting, op de door KOBELCO aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
5.5. Indien de Klant de factuur niet binnen veertien (14) dagen na vervaldag heeft betaald, wordt de Klant van rechtswege in verzuim geacht en is de Klant vanaf dat moment rente verschuldigd conform de wettelijke rente zoals aangegeven in het Burgerlijk Wetboek. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.6. Indien KOBELCO na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 5 lid 5 incassomaatregelen moet nemen, dan is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten. Indien KOBELCO echter incassokosten op zich neemt die hoger zijn dan redelijkerwijs noodzakelijk, dan is de Klant alleen verantwoordelijk voor de daadwerkelijke incassokosten. Eventuele gerechtelijke of uitvoeringskosten zullen eveneens aan de Klant in rekening worden gebracht. Juridische kosten omvatten advocaatkosten en lokale advocaatkosten. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5.7. In geval van faillissement of surseance van betaling door de Klant, of een aanvraag daartoe, zijn de aan KOBELCO verschuldigde bedragen en de verplichtingen van de Klant jegens KOBELCO onmiddellijk opeisbaar.

6. Levering

6.1. In het geval van Verkoop op Afstand, worden de Producten die op voorraad zijn binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling verzonden, met uitzondering van de periode van een week voor eventuele nationale feestdagen in Nederland waar bestellingen langer kunnen duren. KOBELCO kan verzendkosten in rekening brengen voor het verzenden van de bestelde Producten. De Producten zullen worden afgeleverd op het vaste verzendadres dat aan KOBELCO bekend is gemaakt, en worden vrijgegeven aan de natuurlijke persoon die op dat adres aanwezig is. Wanneer Producten niet uit voorraad kunnen worden geleverd, zal KOBELCO de Klant in de schriftelijke bevestiging van zijn of haar bestelling op de hoogte stellen en een indicatie geven van de verwachte leveringstermijn.
6.2. Aan de leveringsvereiste van KOBELCO wordt geacht te zijn voldaan zodra de door KOBELCO geleverde Producten eenmalig aan de Klant zijn aangeboden, behoudens tegenbewijs. Bij bezorging aan huis strekt de melding van de vervoerder omtrent de weigering tot afname of het ontbreken van de Klant tot volledig bewijs van een aanbod tot bezorging, behoudens tegenbewijs.
6.3. Producten die niet door de Klant zijn opgehaald, blijven ter beschikking van de Klant en zullen door KOBELCO worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant.

7. Leveringstermijn

7.1. De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven en is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
7.2. De leveringstermijn gaat in na acceptatie van de Bestelling door KOBELCO, waarna KOBELCO ernaar streeft de Bestelling binnen tien (10) werkdagen te leveren.
7.3. Indien KOBELCO deze leveringstermijn niet kan naleven door omstandigheden buiten haar wil, zal KOBELCO niet als in gebreke worden beschouwd en is zij niet aansprakelijk voor enige schade aan de Klant.

8. Garanties

8.1. KOBELCO garandeert dat de geleverde of te leveren Producten voldoen aan alle gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs mogen worden verwacht en waarvoor zij in Nederland gebruikelijk zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten bestemd voor gebruik binnen Nederland. Voor gebruik buiten Nederland dient de Klant te verifiëren of het artikel geschikt is voor gebruik op die locatie, en of het voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden voor gebruik op die locatie. Gebruik buiten Nederland valt niet onder de in dit artikel genoemde garantie.
8.2. De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde Product anders voortvloeit of partijen andere voorwaarden zijn overeengekomen. Indien de door KOBELCO verstrekte garantie van toepassing is op een Product of Producten die door een derde zijn geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de door de producent van het Product of de Producten gestelde termijnen. Na het verstrijken van de garantieperiode worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, afleverings- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht.
8.3. KOBELCO zal de Klant een schriftelijk garantiebewijs bezorgen. Bij gebreke van dit bewijs zal de factuur voor een Verkoop op Afstand fungeren als garantiebewijs.
8.4. Indien de geleverde/te leveren Producten niet voldoen aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid 1, zal KOBELCO het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst van het artikel vervangen of repareren, of indien retournering van het artikel redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke melding van het Gebrek door de Klant. In geval van vervanging verbindt de Klant zich ertoe het te vervangen Product aan KOBELCO te retourneren en de eigendom van dat Product aan KOBELCO over te dragen.
8.5. Elke vorm van garantie vervalt indien het Defect het gevolg is van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik van het Product of, indien van toepassing en zonder schriftelijke toestemming van KOBELCO, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuist onderhoud door de Klant of wanneer de Klant of derden (pogingen tot) wijzigingen aan het Product aan te brengen of andere zaken te bevestigen die niet mogen worden aangebracht, of indien de Producten op een andere dan aangegeven wijze zijn bewerkt of gemanipuleerd. De Klant kan geen aanspraak maken op de garantie indien het Gebrek het gevolg is van omstandigheden waarop KOBELCO geen invloed kan uitoefenen, met inbegrip van weersomstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen) enz.
8.6. Indien de door KOBELCO geleverde Producten defect zijn, is de aansprakelijkheid van KOBELCO jegens de Klant beperkt tot de bepalingen van dit artikel.
8.7. Onverminderd het voorgaande is KOBELCO niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of nalatigheid en/of toerekenbaar handelen of nalaten of oneigenlijk gebruik door de Klant.
8.8. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Klant.

9. Claims

9.1. De Klant moet de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst inspecteren op mogelijke Gebreken en, indien deze worden gevonden, deze zo snel mogelijk schriftelijk aan KOBELCO melden, niet later dan 24 uur na de levering van de Producten, op verlies van rechten.
9.2. Niet-zichtbare Defecten moeten door de Klant schriftelijk aan KOBELCO worden gemeld binnen een redelijke termijn, niet meer dan twee (2) maanden na de ontdekking van het Defect, op verlies van rechten.
9.3. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk aan KOBELCO kenbaar te worden gemaakt.
9.4. De bewijslast van een tijdige indiening en de juistheid van de claim is de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is verplicht om KOBELCO alle medewerking te verlenen bij het vaststellen van de aard van het (de) Defect(en).
9.5. Onbeduidende en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat etc. kunnen geen grond voor reclame zijn.
9.6. Indien een klacht met betrekking tot de bovengenoemde voorwaarden gegrond wordt bevonden, moet KOBELCO de Producten zonder extra kosten vervangen. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding.
9.7. Indien de Klant geen klacht heeft ingediend binnen de in de voorgaande leden genoemde termijn, of indien de Klant in het bezit blijft van het geleverde Product, wordt hij geacht de levering te hebben aanvaard.
9.8. In geval van een klacht dient de Klant op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur contact op te nemen met de klantenservice van KOBELCO op telefoonnummer +31 041657182.

10. Overdracht van risico

10.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment van levering, zoals zou moeten geschieden op grond van deze Algemene Voorwaarden.

11. Beëindiging

11.1. KOBELCO is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten indien:

 1. de Klant de in de Overeenkomst genoemde verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst aan KOBELCO omstandigheden ter kennis zijn gekomen die aanleiding geven te vermoeden dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er goede gronden zijn om te vermoeden dat de Klant de Overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen, is ontbinding slechts geoorloofd voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 3. de Klant door een rechtbank wettelijk onbevoegd is verklaard of van zijn vrijheid is beroofd;
 4. de door de Klant aan KOBELCO verstrekte gegevens komen niet overeen met de werkelijke situatie.

11.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de door de Klant aan KOBELCO verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Indien KOBELCO de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt zij alle door de wet en de Overeenkomst toegestane rechten.
11.3. KOBELCO behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

12. Overmacht

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij worden gehinderd door omstandigheden die niet het gevolg zijn van schuld, of door de wet, rechtsvordering of algemeen aanvaarde praktijk. Indien een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van één der partijen, is het de andere partij toegestaan de Overeenkomst te ontbinden. KOBELCO sluit iedere aansprakelijkheid voor enige schade uit in geval van overmacht op grond van artikel 6:78 BW.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt geacht te zijn, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KOBELCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KOBELCO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, stakingen in het bedrijf KOBELCO, evenals leveranciers die hun verplichtingen jegens KOBELCO niet nakomen.
12.3. KOBELCO behoudt zich het recht voor zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat KOBELCO haar verplichtingen had moeten nakomen.
12.4. Partijen kunnen de Overeenkomst opschorten zolang de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, kan ieder der partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
12.5. Indien KOBELCO ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of nog kan nakomen, en aan het geleverde of te leveren gedeelte zelfstandige waarde kan worden toegekend, is KOBELCO gerechtigd het geleverde te factureren. of apart aan te leveren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn de volledige auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot door KOBELCO geleverde Producten, waaronder merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis, databankrechten, enz. exclusief (juridisch, intellectueel en industrieel) eigendom van KOBELCO en/of haar leveranciers.
13.2. Partijen zijn verplicht voldoende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van elkaars vertrouwelijke gegevens waarvan zij in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst kennis hebben genomen.

14. Klantgegevens beschermen

14.1. KOBELCO verzamelt, gebruikt en vervoert persoonsgegevens met betrekking tot de Klant in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving.
14.2. KOBELCO respecteert de privacy van de Klant. Door de Klant verstrekte informatie zal op geen enkele andere wijze worden verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden dan vermeld in de privacyverklaring van de website.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle Overeenkomsten tussen KOBELCO en de Klant is Nederlands recht van toepassing, ook als de Klant in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Verdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Klant niet in Nederland woonachtig is, doet de rechtskeuze geen afbreuk aan de verdere bescherming die de Klant geniet op grond van dwingende bepalingen van de wet die zonder deze bepaling van toepassing zouden zijn.
15.2. In geval van een geschil tussen partijen is de exclusief bevoegde rechter om van het geschil kennis te nemen de rechtbank te Amsterdam. Als alternatief kan de Klant zich wenden tot de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform:http://ec.europa.eu/consumers/odr/, echter pas nadat hij zijn klacht schriftelijk bij KOBELCO heeft ingediend. Niettemin blijft KOBELCO bevoegd om een dagvaarding te betekenen voor de verdrags- of de wet bevoegde rechter.